Nghị định 125/2013/NĐ-CP về thủ tục thi hành án dân sự

     Nghị định 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 07 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự. Xem tiếp...

Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự

     Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tư pháp- Bộ Công an- Tòa án nhân dân tối cao-Viện kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự. Xem tiếp...

Công văn về việc hướng dẫn chấm điểm thi đua và xếp hạng Sở Tư pháp và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương 2013 của Bộ Tư pháp...

 

     Công văn số 6227/BTP-TĐKT ngày 06/9/2013 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chấm điểm thi đua và xếp hạng Sở Tư pháp và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương 2013 theo Quyết định số 2248/QĐ-BTP ngày 06/9/2013 của Bộ Tư pháp về Ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2013. Xem tiếp… 

'

       Chỉ thị 02/CT-BTP ngày 25/3/2013 của Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc. Xem tiếp...
     Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 01/07/2008 của Thủ tướng chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Xem tiếp...
 

  

You are here: Home VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG