Công văn về việc tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức của Bộ Tư pháp và xây dựng Đề án vị trí việc làm của từng đơn vị

     Công văn số 406/CTHADS-TCCB ngày 07/10/2013 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTP của Bộ Tư pháp về tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức của Bộ Tư pháp và xây dựng Đề án vị trí việc làm của từng đơn vị. Xem tiếp...

Công văn về việc Hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng năm 2013...

     Công văn số 2374/TCTHADS-VP ngày 09/9/2013 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc Hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng năm 2013. Xem tiếp… 

.

 

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ TỔ CHỨC CÁN BỘ

Thứ ba, 24-9-2013

     Công văn số 202/CSKVMT ngày 13/9/2013 của Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung về việc tiếp tục nhận đăng ký học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên chính tại Huế theo Công văn số 1114/HVHC-ĐTBD ngày 06/12/2012 của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc chiêu sinh các khóa bồi dưỡng về QLNN chương trình Chuyên viên chính tập trung tại Học viện và các cơ sở Học viện năm 2013. Xem tiếp… 

Thứ sáu, 09-8-2013

       Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 07 năm 2013 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Xem tiếp...

 


Thứ năm, 01-8-2013

     Công văn số 239/CTHADS-TCCB ngày 12/06/2013 của Cục Thi hành án dân sự Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chấn chỉnh công tác tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra thi hành án. Xem tiếp...

 


Thứ năm, 01-8-2013

     Công văn số 586/CTHADS-VP ngày 05/12/2012 của Cục Thi hành án dân sự Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại. Xem tiếp...

 


Thứ năm, 01-8-2013

     Công văn số 513/CV-CTHADS ngày 19/10/2012 của Cục Thi hành án dân sự Tỉnh Thừa Thiên Huế về  việc Thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của CBCC ngành Tư pháp. Xem tiếp...

 


Thứ năm, 01-8-2013

     Công văn số 388/CV-THA ngày 07/10/2011 của Cục Thi hành án dân sự Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đánh giá CBCC và bổ sung lý lịch công chức. Xem tiếp...

 


Thứ năm, 01-8-2013 

   Công văn số 375/CV-THA ngày 30/09/2011 của Cục Thi hành án dân sự Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định thời gian xét nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với CBCC toàn tỉnh. Xem tiếp...

 


Thứ năm, 01-8-2013

      Kế hoạch số 81/KH-CTHAS ngày 09/9/2011 của Cục Thi hành án dân sự Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc điều động, luân chuyển CBCC ngành THADS Thừa Thiên Huế từ 2011 trở đi. Xem tiếp...

 


Thứ năm, 01-8-2013

     Công văn số 60-CV/TU ngày 01/12/2010 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc quản lý cán bộ lãnh đạo các cơ quan THADS địa phương theo Công văn số 94-CV/BCS ngày 13/10/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về việc đề nghị phối hợp quản lý cán bộ lãnh đạo các cơ quan THADS địa phương. Xem tiếp...

 


 

VĂN BẢN VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG

 


Thứ hai, 16-9-2013

     Công văn số 2374/TCTHADS-VP ngày 09/9/2013 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc Hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng năm 2013. Xem tiếp… 

 


Thứ hai, 16-9-2013

     Công văn số 6227/BTP-TĐKT ngày 06/9/2013 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chấm điểm thi đua và xếp hạng Sở Tư pháp và cơ quan Thi hành án dân sự địa phương 2013 theo Quyết định số 2248/QĐ-BTP ngày 06/9/2013 của Bộ Tư pháp về Ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2013. Xem tiếp… 

 


Thứ tư, 07-8-2013

     Công văn số 321/CTHADS-TCCB ngày 06/8/2013 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế về việc khen thưởng nhân dịp lễ công bố Quyết định của thủ tướng Chính phủ về ngày truyền thống THADS và tổng kết 20 năm chuyển giao công tác THADS. Xem tiếp...

 


Thứ năm, 01-8-2013

     Kế hoạch số 176/KH-CTHADS ngày 25/12/2012  của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phát động phong trào thi đua 2013. Xem tiếp...

 
You are here: Home TỔ CHỨC CÁN BỘ